[Primary Proposal] Hot Wallet v2

Amount: 5,000,000 API3
Destination: 0xa742e1d181c59c9c4dd5687172efc119e3868d09

https://fleek.ipfs.io/ipfs/bafybeidedsgkvzcd2jmfgcufmwvygca5ra43hxwftvoyaduw5byceruh3y

Passed, this has

1 Like